ASSOCIATION VALAISANNE DES RETRAITÉ(E)S DE TELECOM PTT ET SWISSCOM SA

  WALLISER VEREIN DER PENSIONIERTEN DER TELECOM PTT UND SWISSCOM AG


Cordiale Bienvenue                        HERZLICH WILLKOMMEN

Fran.çais                                                                                                                                                           Deutsch